SNG Tagungen

2020

Stroke Summer School 2020 (Schweizerische Hirnschlaggesellschaft)

13.08.2020

Virtuelle Durchführung

Website

 

SNG Jahrestagung 2020
19.11. - 20.11.2020

Congress Centre Kursaal Interlaken

First Announcement

Kongress-Webseite

 

2021

SNG Jahrestagung 2021

28.10. - 29.10.2021

Kongresshaus, Zürich

 

2022

5th SFCNS Congress
Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies
28.09. - 30.09.2022

Congress Center Basel